Salta el contingut

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ILDEFONSA FERRER CLARÁ (en endavant, REFUGI DE PESCADORS)
NIF: 40507993W
Adreça postal: Paseo Marítimo Josep Mundet, número 55, 17252 Sant Antoni de Calonge, Costa Brava – Girona (España)
Correu electrònic:
ILDEFONSA FERRER CLARÁ (en adelante, REFUGI DE PESCADORS), com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

 • Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
 • Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

A través de esta Política de Privacidad le informamos que las fotografías que estén colgadas en la web son propiedad de REFUGI DE PESCADORS, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelat.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; 
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari 
 • Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i, 
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies. 
 • Es realitzaran anàlisi de perfils i de usabilidad.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 • Seguretat de les instal.lacions a través d’un sistema de videovigilància.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a .

D’acord amb la LSSICE, REFUGI DE PESCADORS no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS 

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de de REFUGI DE PESCADORS. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que de REFUGI DE PESCADORS realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari: 

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. 
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de de REFUGI DE PESCADORS iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari. 
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. 

Si Vè. remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

REFUGI DE PESCADORS no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota orde judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel.lar la seva compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de REFUGI DE PESCADORS.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant REFUGI DE PESCADORS presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a , indicant com a Assumpte: “RGPD, Drets Afectat”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. 

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

VIDEOVIGILANCIA

En alguns punts de venda es capten imatges amb les úniques finalitats indicades a l’apartat de finalitats de la present política de privadesa i/o a petició d’autoritats públiques.

Disposem de circular informativa a petició dels interessats que la sol·licitin i d’un logo de zona videovigilada situat en lloc previ a la càmera i suficientment visible que informa que el lloc és un establiment videovigilat.

Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l’establiment públic que es tracti. No es captaran imatges de la via pública a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’establiment.

El sistema d’enregistrament se situarà en un lloc vigilat o d’accés restringit. A les imatges obtingudes accedirà només la persona autoritzada i seran conservades durant un termini màxim d’un mes des de la seva captació.

XARXES SOCIALS 

Li informem que REFUGI DE PESCADORS pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de REFUGI DE PESCADORS es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

REFUGI DE PESCADORS tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que REFUGI DE PESCADORS consideri inadequats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, REFUGI DE PESCADORS es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats. 

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de REFUGI DE PESCADORS, podent-li enviar informació del seu interès. 

Pot accedir a més informació a la present polítca de privacitat.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, REFUGI DE PESCADORS quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre correu electrònic , li informem que les dades aportades seran tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Ho informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum. 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

REFUGI DE PESCADORS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre REFUGI DE PESCADORS amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts.